Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

ClubJoy hecht veel waarde aan privacygegevens. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Om te voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van
persoonsgegevens, hebben wij ons privacybeleid aangepast. Ons vernieuwd privacybeleid treft u aan in dit document. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed door te nemen. Wij leggen onder meer uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:
– U maakt gebruik van de diensten van ClubJoy;
– U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website van ClubJoy;
– U heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen en heeft in dat kader persoonsgegevens verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Indien u uw gegevens achterlaat op één van onze websites (www. clubjoyathome.tv, www.clubjoy.nl, www.clubjoy.com, www.clubjoyconvention.nl of www.clubjoy.live, dan wel via onze ClubJoy instructor app, dan kan ClubJoy de navolgende gegevens verwerken:

– Uw bedrijfsnaam;
– Uw voor- en achternaam;
– Uw adres;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Waar deze cookies voor dienen, wat deze cookies precies doen en hoe je deze cookies ook weer van jouw device kan verwijderen lees je in onze cookie statement. Wij raden jou aan om onze cookie
statement aandachtig door te lezen. Je treft deze aan op onze homepage. Uiteraard kunnen wij onze cookie statement op verzoek ook toezenden per e-mail. Stuur daarvoor een e-mailbericht naar info@clubjoy.nl.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard
ClubJoy bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
ClubJoy BV is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

Bedrijfsnaam: ClubJoy BV
Rechtsgeldig vertegenwoordigd: dhr. Marc Neijland (directeur)
Gevestigd te: 3721TJ Bilthoven,
aan de PC Staalweg 60 (bezoekadres)
Tevens kantoorhoudende te: 3031, WB Rotterdam,
aan de Linker Rottekade 320 (postadres)
BTW-nummer: NL 8118 59927 B 01
KVK: KVK Gooi en Eemland 320 95 644

Locatie gegevensopslag
De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen ClubJoy, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren.

ClubJoy werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer ClubJoy wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen.

Alpha Distribution
Voor de verzending van kwartaalpakketten en promotiemateriaal werkt ClubJoy samen met distributiebedrijf Alpha Distribution, gevestigd aan de Dennenlaan 77, 2243 Zandhoven (België). ClubJoy is in dat kader genoodzaakt om diverse persoonsgegevens met
Alpha Distribution te delen. Het gaat hierbij om de navolgende gegevens:
– Uw bedrijfsnaam;
– Adresgegevens;
– Welke producten u afneemt.

DMG Creative
Het livestream platform www.clubjoy.live wordt regelmatig ingezet bij het streamen van ClubJoy events of workouts. Het betreft een beveiligde omgeving waarop toegang verkregen kan worden na registratie. De noodzakelijke gegevens die worden verwerkt na registratie zijn:
– uw voornaam;
– uw achternaam;
– uw e-mailadres.

Teneinde het platform functioneel te houden werkt ClubJoy samen met DMG Creative, gevestigd aan de Knolruskade 24 te 3452 AW Vleuten.

Axians
Teneinde ClubJoy instructors op een laagdrempelige manier te kunnen voorzien van lesmateriaal, werkt ClubJoy samen met app ontwikkelaar Axians, o.a. gevestigd te 2404 ND Alphen aan den Rijn, aan de Raoul Wallenbergplein 29a.

De gegevens die inzichtelijk zijn voor Axians betreft uitsluitend uw e-mailadres en (indien van toepassing) uw bedrijfsnaam.

Wexer
ClubJoy biedt diverse diensten en producten aan op het gebied van Virtual Fitness. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt ClubJoy samen met Wexer. Wexer ontvangt van ons de navolgende persoonsgegevens:
– Uw bedrijfsnaam;
– Uw adresgegevens;
– Een overzicht van de producten die u van ons afneemt.
ClubJoy zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden (m.u.v. cookies).

Tradecast

Ten behoeve van de dienstverlening via het platform ClubJoy at Home, werkt ClubJoy samen met Tradecast BV, gevestigd te 8017 JD, aan de Hanzeplein 11-27 te Zwolle. Tradecast kan de navolgende gegevens inzien:

- uw voornaam:

- uw achternaam;

- uw e-mailadres.

Beveiliging persoonsgegevens
ClubJoy treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag
Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking. ClubJoy verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentieovereenkomst of opleidingsovereenkomst), of wanneer u ClubJoy toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken.

Uw rechten
ClubJoy informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met ClubJoy deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzage
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via info@clubjoy.nl.

Dataportabiliteit
Indien ClubJoy uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. ClubJoy kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering
Op elk moment kunt u ClubJoy verzoeken om uw – aan ClubJoy verstrekte – persoonsgegevens te (laten) verwijderen. ClubJoy zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:
– ClubJoy is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. ClubJoy zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op ClubJoy rust.
– U heeft een lopende overeenkomst met ClubJoy.
– U heeft één of meerdere facturen van ClubJoy nog niet voldaan;
– U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het gebruik van onze lesmaterialen zonder daarvoor de benodigde licentie(s) aan te schaffen).

Bezwaar
– Gerechtvaardigd belang
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal ClubJoy uw gegevens niet langer verwerken, tenzij ClubJoy een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder
weegt dan uw belangen en rechten.

– Directe marketing
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@clubjoy.nl, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie
Onder de navolgende omstandigheden kunt u ClubJoy verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
– U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. ClubJoy beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van ClubJoy bij de verwerking van uw gegevens.
– ClubJoy heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat ClubJoy uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken.

Updates
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.clubjoy.com. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@clubjoy.nl of u kunt ons telefonisch contacteren via 010-7420107 (van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 16.30 uur).

Klachten
Indien u van mening bent dat ClubJoy uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact opnemen met ClubJoy. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.